За всяка услуга или продукт да регистрираме търговска марка?

Развивате бизнес, който става все по-успешен, но имате нужда да узнаете повече за начините за неговата правна защита?

Обмисляте да регистрирате своята първа търговска марка? За целта е препоръчително да се консултирате със специалист, който да разясни подробностите за всяка стъпка по пътя към регистрацията. Експерти, работещи от много години в областта на индустриалната собственост ще намерим на сайта aramax.bg. „Арамакс“ ООД си сътрудничи с редица ведомства, патентни бюра и организации в страната и чужбина, които работят на същия принцип за намиране на най-ефективните решения за клиентите. Как се процедира относно марките и за всяка услуга или продукт ли, които предлагаме да регистрираме търговска марка? търговска марка при aramax.bg? За да определим точно кой продукт или услуга да регистрираме или дали това да не бъде целият бранд, е добре да премислим някои фактори.

За всяка услуга или продукт да регистрираме търговска марка?

От една страна е важно да се определи какво териториално покритие да има съответната марка, тоест в коя/кои страна/страни да бъде поискана закрила и какви да бъдат стоките и/или услугите, защитени с нея. В зависимост от териториалното покритие и изискванията са различни. Така например, в България цената за марка, покриваща от 1 до 3 класа е една и съща, но при марката на ЕС се начислява допълнителна такса за всеки клас след първия. За цените, вижте вижте повече тук
Чудите се какво значи понятието клас в контекста на търговските марки? Ето кратко обяснение:
Класирането на типовете стоки и услуги се извършва съобразно т.нар. Ницска класификация на стоките и услугите, като в момента е актуална нейната 11-а редакция. Класификацията от Ница разпределя стоките в класове от 1 до 34, а услугите — в класове от 35 до 45. Всеки клас е представен от заглавие на класа, което съдържа обща информация за типа стоки или услуги, обхванати от него. Например, заглавието на клас 25 е „Облекло, обувки, шапки и принадлежности за глава“, а заглавието на клас 15 — „Музикални инструменти“. Всеки клас съдържа набор от термини, които определят по-точно стоките или услугите, за които се търси защита посредством заявката за марката. На заявителите се препоръчва, когато посочват стоки или услуги в заявката за марка, да използват термините от класификацията от Ница, за да се избягва забавяне в процедурата за регистриране. Най-честата причина, поради която настъпва такова забавяне е констатиране на недостатъци по заявката от страна на експертите на етап „формална експертиза“. Другата най-срещана причина е, че някой е подал опозиция срещу заявката в рамките на 3-месечния период от датата на публикация на заявката в Официалния бюлетин на Патентното ведомство, т.е. в законоустановения срок за опозиции и възражения.
Етапите по регистриране на търговската марка са няколко и изискват време – средно от половин месец до шест месеца. Първият е най-кратък, но съществен – т.нар. проучване за идентичност и сходство с по-ранни регистрирани марки или подадени заявки. Прави се, за да се определи дали има някое лице или фирма с регистрирана подобна или идентична марка или пък вече е било подадено заявление за такава преди Вас. Тази мярка е важна, за да не се нарушат нечии по-ранни права.
Подробности за това какви са условията, цените и оптималните решения при регистрация на търговска марка за конкретния случай, както и за редица правни услуги, свързани с индустриалната собственост, можете да разберете от специалистите от „Арамакс“ ООД на сайта им aramax.bg.